Handvest privéleven

Geldig vanaf 01/03/2019

1. Algemeenheden

Dit Handvest privéleven is van toepassing op elke commerciële activiteit of transactie gerealiseerd door STANDARD DE LIÈGE S.A.  en op de door haar geleverde diensten, dit Handvest is beschikbaar op de site http://standard.be/fr (hierna, “de site”), en onder voorbehoud van andere contractuele documenten die bepaalde door STANDARD DE LIÈGE S.A.  geleverde diensten zouden regelen).

Dit Handvest behoort toe aan het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A. , met maatschappelijke zetel gevestigd Rue de la centrale 2, te 4000 Sclessin, KBO- nr. 0560.736.610 (hierna, “STANDARD DE LIÈGE S.A.”, de “Dienstverlener” of “Wij”).

Wij vinden het belangrijk om de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en dienstverleners te eerbiedigen en om hun persoonsgegevens in strikte vertrouwelijkheid te verwerken en overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving.

Het Handvest privéleven is bedoeld om u, op transparante wijze, te informeren over de gegevens die wij verzamelen, over het doeleinde van hun verzameling, over de wijze waarop wij deze gebruiken en de rechten waarover u beschikt betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit Handvest van STANDARD DE LIÈGE S.A.  (hierna “Handvest privéleven”) is van toepassing op de relaties tussen het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A.  en derden.

Het doeleinde van dit Handvest is de gegevens van personen te beveiligen op basis van vertrouwensrelaties met onze commerciële partners en de reputatie van Standard de Liège te verstevigen als aantrekkelijke werkgever.

Elk bedrijf van Standard de Liège dat uw persoonsgegevens verwerkt (de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd) zal daarvoor verantwoordelijk zijn, overeenkomstig de vertrouwelijkheidsverklaring van de klant, onze normen en procedures en vereisten van de van kracht zijnde wetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A. dat, samen of met anderen, het doeleinde en de middelen vaststelt voor de verwerking van persoonsgegevens. In het algemeen, zal het gaan over het bedrijf Standard de Liège met wie u in relatie bent (contractueel, commercieel of andere).

Het beheer van uw persoonsgegevens impliceert het eerbiedigen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze laatste garandeert een specifieke bescherming aan elke gebruiker waarvan de gegevens door STANDARD DE LIÈGE S.A. zullen verwerkt worden naar aanleiding van voorgestelde diensten. De wettekst is online te raadplegen op de site van de Europese Unie, toegankelijk via het volgende adres:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

STANDARD DE LIÈGE S.A. verzamelt enkel persoonlijke informatie op voorwaarde dat deze op een vrijwillige basis wordt verstrekt, of gerechtvaardigd is om reden van contractuele of precontractuele maatregelen, als om reden van een wettelijke verplichting die daarop berust.

Bij het doorlopen van dit Handvest en bij het tekenen van de eraan verbonden toestemmingsverklaring, erkent u kennis genomen te hebben van de in dit Handvest vermelde voorwaarden en deze aanvaard te hebben alsook de doelstellingen en methodes van verwerking die deze impliceert.

Dit Handvest wordt aangevuld met de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en door een Web Services Policy.

2. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van gegevens verzameld en verwerkt tijdens uw bezoek van de Site en in het kader van de voorgestelde diensten, is STANDARD DE LIÈGE S.A., waarvan de volledige gegevens de volgende zijn:

STANDARD DE LIÈGE S.A, met maatschappelijke zetel gevestigd Rue de la Centrale, 2 te 4000 Sclessin, KBO- nr. 0560.736.610.

De gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn de volgende: Data Protection Officer, Rue de la Centrale 2, 4000 Liège (Sclessin)

Deze laatste garandeert dat hij zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid en met de nodige vakkundigheid zal uitvoeren om deze functie uit te oefenen.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke beslist om geen gevolg te geven aan de verzoeken van de betrokkene, erkent deze laatste dat hij beschikt over het recht om een bezwaar in te dienen bij het Belgische controleorganisme, hetzij de Privacycommissie.

Voor alle vragen met betrekking tot dit Handvest, kan u het volgende e-mailadres gebruiken: dataprotection@standard.be

3. Rechtsgrond voor de verwerking

De gegevens kunnen verzameld worden op basis van de toestemming van de betrokkene, een vrije, specifieke en op informatie berustende toestemming door middel van een schriftelijke verklaring los van dit Handvest en er bijgevoegd is (bijlage 2).

Wij kunnen uw toestemming schriftelijk of elektronisch vragen. Wanneer u ons uw toestemming geeft, zullen wij u informeren over de wijze waarop uw gegevens zullen gebruikt worden alsook over de specifieke doeleinden. Wanneer u uw toestemming gegeven heeft, kan u deze te allen tijde intrekken.

In een precontractuele fase, kunnen de gegevens eveneens verzameld worden op basis van het feit dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de genoemde precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de betrokkene.

Wanneer STANDARD DE LIÈGE S.A. een contract afsluit met de betrokkene, is de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van het tussen de partijen gesloten contract.

Na de uitvoering van het contract, stemt de betrokkene ermee in dat de persoonsgegevens, overgemaakt tijdens de precontractuele en contractuele fases, blijven verwerkt worden door STANDARD DE LIÈGE S.A voor zover de verwerking nodig is wegens een conflict tussen STANDARD DE LIÈGE S.A. en de betrokken persoon ofwel wegens enige wettelijke verplichting die haar zou opgelegd worden.

In bepaalde gevallen, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verwerken omdat de toepasselijke van kracht zijnde wetten bijvoorbeeld eisen om fraude of strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken of om de specifieke fiscale verplichtingen te eerbiedigen.

In vele gevallen, verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij een rechtmatig commercieel belang hebben om dit te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van uw persoonsgegevens om met u te communiceren, de kwaliteit van onze producten en/of diensten te verbeteren, u marketinginformatie te verstrekken (met inbegrip van directe marketing) en onze commerciële en informaticatoepassingen te beheren. In functie van de specifieke verwerking, zullen de rechtmatige belangen van Standard de Liège in het algemeen bestaan in (i) het nastreven van onze commerciële activiteiten en doeleinden; (ii) de bescherming van ons bedrijf, onze aandeelhouders en onze klanten; (iii) de verbetering of het nastreven van de ontwikkeling van onze producten en/of diensten en in het algemeen van onze commerciële transacties; (iv) het eerbiedigen van de wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes en/of (v) de handhaving en de verbetering van onze marktpositie.

4. De gegevens en de doeleinden

Door in een commerciële relatie te treden met STANDARD DE LIÈGE S.A. en door het gebruiken van de website, stemt u ermee in dat de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door zichzelf of door de in artikel 10 bedoelde derden :

 • de contactgegevens (zoals naam, functie, adres, e-mail en telefoonnummers);
 • persoonlijke kenmerken (zoals het geslacht, geboorteplaats en - datum);
 • overheidsidentificatienummers en andere, onder voorbehoud van de toepasselijke wetten en reglementen;
 • financiële informatie en gegevens van de rekening (zoals het bankrekeningnummer, gegevens van de bankrekening, kredietgeschiedenis, informatie inzake kredietwaardigheid en andere financiële informatie);
 • voicemailopnamen;
 • foto’s op evenementen;
 • informatie die ons in staat stelt onze producten en/of diensten te verstrekken;
 • marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten, en klantenfeedback;
 • informatie over online-activiteit (zoals informatie over uw gebruik van de website van Standard de Liège; en
 • bijkomende bronnen, van algemeen beschikbare informatiebronnen, van ratingbureaus.
 • postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer en alle gelijksoortige informatie, nodig of nuttig voor de uitvoering van het contract en voor de follow-up van aan ons gerichte verzoeken;
 • uw domeinnaam, en uw IP-adres, die onmiddellijk worden gedetecteerd;
 • de data en tijdstippen van toegang tot de dienst;
 • de eventueel gedurende een bepaalde tijd geraadpleegde pagina’s;
 • de eventueel gebruikte browser;
 • het platform en/of de op uw computer geïnstalleerd besturingssysteem;
 • de zoekmachine en de gebruikte zoekwoorden om de site te vinden;
 • de gedownloade bestanden;
 • de taalkeuze;
 • de site via dewelke u gekomen bent
 • in het algemeen, elke vrijwillig gegeven informatie tijdens het gebruik van de diensten van het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A. of van elk verzoek uitgevoerd op de site.

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • toe te laten dat deze gegevens worden gebruikt voor de commerciële prospectie en voor marketingdoeleinden van het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A.;
 • om met u te communiceren;
 • contracten met betrekking tot onze producten en/of diensten tot stand te brengen, uit te voeren en te beëindigen;
 • over te gaan tot evaluaties en beslissingen te nemen inzake de voorwaarden van deze contracten;
 • de producten en/of diensten die wij voorstellen te verstrekken;
 • de kwaliteit van onze producten en/of diensten te verbeteren;
 • opzoekingswerk en analyses te verrichten;
 • marketinginformatie te verstrekken;
 • u toe te laten deel te nemen aan competities en vergelijkbare promoties;
 • de veiligheid van de bedrijfsruimtes en voorzieningen van Standard de Liège te verzekeren;
 • onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren;
 • klachten, feedback en vragen te behandelen;
 • fraude of een strafbaar feit te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken;
 • te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen, en
 • onze wettelijke rechten te vestigen en/of te verdedigen;
 • toe te laten dat deze gegevens worden gebruikt in het kader van de contractuele relatie aangegaan tussen het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A. en de betrokkene;
 • uw toegang toe te staan tot de diensten aangeboden op de verschillende sites van STANDARD DE LIÈGE S.A. en toe te staan producten en diensten te bestellen en applicaties te downloaden;
 • uw verzoeken te registreren en er gevolg aan te geven (contactformulier, bestelformulier van producten, downloaden van applicaties);
 • u informatie over producten en diensten die STANDARD DE LIÈGE S.A. verstrekt over te maken, ook via e-mail;
 • statistieken of marktonderzoeken te realiseren.

Wij bewaren eveneens het geheel van facultatieve informatie vrijwillig door de gebruiker verstrekt voor directe marketingdoeleinden en met het oog op de verbetering van de site. De historiek van schriftelijke verzoeken en mededelingen wordt eveneens bewaard om het beheer te vergemakkelijken van de relatie met de gebruiker.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij schenken veel aandacht aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij gebruiken erkende beveiligingstechnieken om de veiligheid van de overdracht van uw gegevens te verzekeren.

STANDARD DE LIÈGE S.A. onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. Om erover te waken dat uw gegevens worden beschermd tegen meer bepaald de ongeautoriseerde toegang, het onwettig gebruik, het verlies of ongeautoriseerde wijzigingen, gebruiken de diensten verschillende beveiligingstechnieken en procedures. Zowel op fysiek, digitaal als organisatorisch niveau, werden de nodige maatregelen genomen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Wij handhaven een allesomvattend veiligheidsprogramma inzake informatie in verhouding met aan de verwerking verbonden risico’s. Het programma wordt voortdurend aangepast om de operationele risico’s te beperken en om de persoonlijke informatie te beschermen, rekening houdend met de door de industrie aanvaarde praktijken.

De persoonsgegevens zullen op een strikte informele wijze verwerkt worden, wat betekent dat de persoonsgegevens slechts behandeld zullen worden en dat de werknemers enkel toegang zullen hebben tot persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor het type en de reikwijdte van de betrokken opdracht. Het is de werknemers verboden om de persoonsgegevens te gebruiken voor privé – en commerciële doeleinden, deze bekend te maken aan onbevoegde personen, of op een andere wijze beschikbaar te maken.

Zo ook, bijvoorbeeld, worden de door u verstrekte persoonsgegevens geregistreerd op servers die alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. Dit personeel werd verwittigd van deze vertrouwelijkheidsverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die uitgevaardigd werden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Het personeel is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te eerbiedigen.

Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie bekend te maken aan een overheid of wanneer men te goeder trouw meent dat deze bekendmaking vereist is:

 • om te voldoen aan elk van kracht zijnde wet of regelgeving;
 • om onze rechten te beschermen of te verdedigen, meer bepaald met betrekking tot de diensten verstrekt via de site, of deze van andere gebruikers ervan;
 • indien dwingende omstandigheden het rechtvaardigen, om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de site of van het publiek te beschermen.

Ingeval van een inbreuk op de veiligheid die een schending van de persoonsgegevens met zich meebrengt, gelieve ons een e-mail te sturen naar het adres: dataprotection@standard.be

Bedenk tevens dat ingeval ons systeem wordt gekraakt of ingeval van het uitlekken van eventuele gegevens die een potentiële inbreuk met zich meebrengt op uw rechten en vrijheden, zijn wij gehouden u zo spoedig mogelijk te contacteren alsook de Privacycommissie teneinde u te informeren over het kraken van onze systemen.

6. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens verwerkt door STANDARD DE LIÈGE S.A. in het kader van uw gebruik van de site en van de diensten verstrekt door haar tussenpersoon worden bewaard gedurende een termijn strikt noodzakelijk om de doeleinden te bereiken vermeld in artikel 3 hierboven, hetzij vanaf de precontractuele besprekingen tot het einde van het contract gesloten tussen de partijen, tenzij een bewaring van de gegevens na het contract door een wet, een decreet of verordening wordt opgelegd, of wegens een conflict dat het gebruik van persoonsgegevens door het bedrijf noodzakelijk maakt. De precieze termijn zal afhangen van het specifieke doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren.

7. Evenredigheid

STANDARD DE LIÈGE S.A. kijkt erop toe dat de verzamelde persoonsgegevens adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking zoals vermeld in artikel 4 van dit Handvest.

8. Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beschikt u over het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te wijzigen. U kan uw verzoeken inzake raadpleging, wijziging of bezwaar overmaken, door ons te contacteren via de gegevens vermeld in artikel 2 van dit Handvest (door ons een kopie over te maken van uw identiteitskaart).

U moet het recht hebben om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en uw informatie aangaande de verwerking;

U kan om de rectificatie vragen van onjuiste of onvolledige gegevens;

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van bepaalde gronden en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden;

In het geval dat u toestemming gegeven heeft voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, zonder dat deze intrekking de wettigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking ervan beïnvloedt;

Onder bepaalde voorwaarden, heeft u het recht om (i) uw persoonsgegevens te laten wissen. In het geval dat uw persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, zal Standard de Liège redelijke stappen nemen om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren over uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen; (ii) u heeft het recht om beperking te krijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens, en in het geval van beperking, om de verwerking te beperken tot loutere bewaring; en (iii) u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekomen, die u kan hergebruiken zoals u wilt. Indien u dit vraagt, heeft Standard de Liège de verplichting uw persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.   

U heeft eveneens recht om de beperking te vragen van de verwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens, alsook het recht op de portabiliteit van uw gegevens.

Bovendien, zullen de e-mails en nieuwsbrieven die u eventueel worden overgemaakt een link bevatten waarop u kan klikken met de bedoeling om geen promotionele informatie van onzentwege meer te ontvangen.

Bijkomende informatie inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de geautomatiseerde verwerkingen kunnen bekomen worden bij het openbaar register van de Privacycommissie (Hoogstraat 139 te 1000 Brussel of op de website www.privacycommission.be).

9. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Ofschoon het bedrijf STANDARD DE LIÈGE S.A. alle mogelijke inspanningen levert voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, is een effectieve bescherming slechts mogelijk als uzelf de nodige maatregelen neemt om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.

In hoedanigheid van betrokkene, bent u ertoe gehouden om:

 • volledige, juiste, geloofwaardige en niet misleidende informatie te verstrekken;
 • behoorlijk toe te zien op de vertrouwelijkheid van eventuele gegevens van de gebruiker (zoals een gebruikersnaam, een wachtwoord, een token of een pincode), opdat deze gegevens enkel voor u toegankelijk zouden zijn. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • geldige en bruikbare contactinformatie te verstrekken opdat u binnen een redelijke termijn en op een vertrouwelijke wijze zou kunnen gecontacteerd worden.

10. Uitwisseling en overdracht van gegevens

In het kader van de doeleinden omschreven in artikel 4 hierboven, moeten wij uw persoonsgegevens uitwisselen met derden, “de ontvangers” genoemd.

Deze derden (ontvangers) kunnen omvatten:

 • de commerciële partners van de STANDARD DE LIÈGE S.A., zoals, voor zover wettelijk toegestaan, haar sponsors of externe leveranciers, binnen de grenzen van de doeleinden bepaald in artikel 4;
 • externe derde-dienstverleners (bv. auditors, experts, advocaten en andere professionele adviseurs; reis - en medische bijstandsverleners; IT systemen, hostingdienstverleners;  banken en financiële instellingen; derde-claimbeheerders; en andere uitbestede derde-dienstverleners die ons bijstaan bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten);  
 • overheidsinstanties;
 • deelnemende derde partijen aan gerechtelijke procedures en hun adviseurs; en
 • andere derden (ratingbureaus, leveranciers van commerciële informatie,  kopers en toekomstige kopers of andere partijen in het kader van een reorganisatie, verkoop, joint-venture, fusie, toewijzing, overdracht of andere transactie, reëel of voorgesteld,  met betrekking tot onze activiteiten, activa, bedrijven of aandelenkapitaal).

STANDARD DE LIÈGE S.A. moet persoonsgegevens van de betrokkenen ontvangen van of overmaken aan derde landen buiten de Europese Unie.

Door de globale aard van ons bedrijf, mogen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan entiteiten (ontvangers) gevestigd in landen buiten de EER die geen adequate bescherming bieden van persoonsgegevens.

Wanneer persoonsgegevens van de EER doorgegeven worden aan een land buiten de EER dat geen adequate bescherming biedt van persoonsgegevens, zullen wij ervoor zorgen dat in passende garanties wordt voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de normen vervat in dit document.  Mededeling over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klant. Met andere woorden, zal Standard de Liège verantwoordelijk blijven voor de verwerking van uw persoonsgegevens en alle nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen.   

Voor elke eventuele doorgifte aan een derde land, garandeert STANDARD DE LIÈGE S.A. dat deze doorgifte gerealiseerd wordt op een geoorloofde wijze en overeenkomstig de principes vermeld in de artikelen 44 en volgende van het Europees Reglement inzake gegevensbescherming.

11. Marketingvoorkeuren

Wanneer u een vroegere of bestaande klant bent, zullen wij u mogelijkheden bieden om ons te informeren over uw marketingvoorkeuren. U kan te allen tijde beslissen om uw marketingvoorkeuren te wijzigen. U kan eveneens ervoor kiezen om marketingmededelingen niet meer te ontvangen.

Marketingcommunicatie  gebruikt door Standard de Liège kan het volgende omvatten:

 • ontvangen van emails en sms-berichten van ons;
 • ontvangen van telefonische communicatie en post of digitale post van ons;
 • delen van uw persoonsgegevens met ons voor marketingdoeleinden; en
 • delen van uw persoonsgegevens met geselecteerde derde partners voor  marketingdoeleinden.

12. Wijziging van het Handvest

Dit Handvest kan te allen tijde gewijzigd worden door STANDARD DE LIÈGE S.A. in functie van de wijzigingen aangebracht aan de site en diensten die toegankelijk zijn via de site, van de evolutie van de wetgeving of van een andere legitieme grondslag.

Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht van zodra deze online gezet zijn. In voorkomend geval, zal u een e-mail gestuurd worden om u te verwittigen over deze wijzigingen.